News and Information

Hurriyet Daily News
19 Sep 2021
  Turkey
Dhaka Tribune
19 Sep 2021
  Japan;   Bangladesh
NHK World
08 Sep 2021
  Japan
Manila Bulletin
08 Sep 2021
  Turkey
The Siasat Daily
07 Sep 2021
  Turkey