News and Information

The Straits Times
28 Aug 2020
  European Union
Nikkei Asian Review
25 Aug 2020
  Viet Nam
Vientiane Times
20 Aug 2020
  Lao PDR;   European Union
Colombo Page
16 Aug 2020
  Sri Lanka;   Viet Nam
Reuters
13 Aug 2020
  European Central Bank
Nikkei Asian Review
08 Aug 2020
  Viet Nam