News and Information

Asian Development Bank
02 Sep 2021
  Armenia;   Azerbaijan;   Georgia;   Kazakhstan;   Kyrgyz Republic;   Mongolia;   Tajikistan;   Turkmenistan;   Uzbekistan
Mongolian News Agency
01 Sep 2021
  Mongolia
US Embassy in Mongolia
03 Aug 2021
  United States;   Mongolia
Kyodo News
01 Aug 2021
  Japan;   Mongolia
Xinhuanet
13 Aug 2020
  Mongolia;   People's Republic of China
AKI Press
04 Aug 2020
  Mongolia;   People's Republic of China