News and Information

The Straits Times
28 Aug 2020
  European Union
Nikkei Asian Review
25 Aug 2020
  Viet Nam
Vientiane Times
20 Aug 2020
  Lao PDR;   European Union
Colombo Page
16 Aug 2020
  Sri Lanka;   Viet Nam
Reuters
13 Aug 2020
  European Central Bank
Nikkei Asian Review
08 Aug 2020
  Viet Nam
BBC News
30 Jun 2020
  European Union
Reuters
25 Jun 2020
  European Central Bank